Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Sherbime
 
Kampanja

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Fillim
Thirrje për ekspert

Thirrje për ekspert për të përgatitur një bazë për realizimin e të dhënave

nga pyetësorët e realizuar të situatës aktuale me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse në komunat e Tetovës (Tetovë, Jegunovcë, Tearcë, Bogovinë, Brevenicë dhe Zhelinë)

 

Ref.nr 03-47/1 nga 11.11.2018

Hyrje

Forumi i Gruas i Gruas Tetovë bën thirrje për ekspert të interesuar për përgatitjen e një baze të dhënash. Eksperti do të jetë përgjegjës për përgatitjen e softuerit të bazës së të dhënave, analizimin e përpunimit të të dhënave, nxjerrjen e të dhënave statistikore dhe grafikët e pyetësorëve të realizuar për situatën aktuale me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse në komunat e Tetovës (Tetovë, Jegunovcë, Tearce, Bogovinë, Brevenicë dhe Zhelinl).  Kjo thirrje është pjesë e projektit: "Përmirësimi i zërit të qytetarëve, veçanërisht zëri i grave në proceset e sjelljes së vendimeve në nivel lokal", i mbështetur nga Projekti i USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare.

Qëllimi i projektit është: Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, veçanërisht grave rreth të drejtave të tyre dhe nevojës për demokraci participative për të siguruar qeverisje të mirë dhe zhvillim të komunitetit.

 

Përshkrimi i detyrave të punës

Angazhimi është e paraparë të përfshijë:

  1. Përgatitja e softuerit për bazën e të dhënave

Për të vënë të dhënat nga pyetësorët e printuar në softuer kompjuterik, nevojitet një bazë të dhënash që do t'u mundësojë punonjësve të futin të gjitha përgjigjet nga 700 të pyetësorit në bazën e të dhënave.

  1. Përgatitja e analizave për përpunimin e të dhënave dhe përgatitjen e të dhënave statistikore dhe grafikëve

Kjo analizë do të krijohet si tabela të prodhimit dhe grafikë ose grafikë. Këto statistika do të tregojnë numrin e përgjithshëm të deklaratave, përqindjeve, etj. popullsisë statistikore dhe përgjigjeve të tyre.

 

Lloji i kontratës dhe kompensimit

Angazhimi bazohet në pagesën pas shërbimit të dorëzuar.

Shërbimi përfshin 9 ditë pune me angazhimet e mëposhtme specifike:

- Përgatitja e softuerit të bazës së të dhënave (4 ditë) dhe

- Përgatitja e analizave për përpunimin e të dhënave dhe përgatitjen e të dhënave statistikore dhe grafikët (5 ditë).

 

Kualifikimet e kërkuara

  • Eksperti duhet të ketë këto kualifikime dhe shkathtësi:
  • Ka përfunduar arsimin e lartë për inxhinier IT ose analist IT;
  • Përvojë të mëparshme në përgatitjen e produkteve të njëjta ose të ngjashme;
  • Njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Oferta duhet të përmbajë sa vijon:

• Biografia e detajuar e kandidatit (CV);

• Letër interesi me referenca për angazhime të mëparshme dhe të ngjashme dhe

• Një ofertë për një buxhet për angazhimin e shprehur në denarë në shumën bruto.                   

 

Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret për përzgjedhjen e ekspertit janë:

• Ekspertizë për softuerin IT dhe analizën e IT (50 pikë);

• Përvoja e mëparshme në përgatitjen e produkteve të ngjashme (30 pikë) dhe

• Çmimi i kostos (20 pikë)

 

Afati i aplikimit

Aplikacionet me dokumentacion shoqërues duhet të dorëzohen jo më vonë se 9 Nëntor 2018 me e-mail në: info@forumi.org.mk deri në orën 17:00.

 
Untitled Document
Foto galeriaUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011