Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)


 
Почеток

Годишен Извештај за 2017 година
Годишен Извештај за 2017 година
20-03-2023
Повик за експерт/ка
 за подготовка на анализа за утврдување на актуелната состојба за учеството на граѓаните со посебен осврт на жените во процесите на донесување одлуки во следните општини од Тетовскиот регион: Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Брвеница и Желино
20-03-2008
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до услуги од сферата на економски развој/економско зајакнување на жени
20-03-2008
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст
20-05-2015
Финансиски Извештај 2015
Финансиски Извештај 2015
15-05-2017
Годишен извештај 2015
Годишен извештај на асоцијацијата за 2015 година
20-05-2008
Информативен леток
06-04-2017
Кон родова еднаквост преку имоти наследство
Флаер
22-03-2017
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
08-08-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за состојбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион
12-02-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд
10-09-2014
Отварање на Info Point Office во Тетово
Info Point Office во Тетово
15-07-2014
Консултативна средба за IPA 2014 Програмата под IPA 2
IPA 2014 Програмата под IPA 2
26-03-2014
Јавна дебата за трговија со луѓе
Јавна дебата за Програма за ресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе
27-08-2014
Можности за невработените жени во Македонија
Документација на проектот за обука
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011