Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)


 
Почеток

Повик за експерт
Повик за експерт за подготовка на база на податоци од спроведените прашалници на сегашната состојба со учество на граѓаните во процесите на донесување одлуки во општините во Тетовскиот регион (Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Бревеница и Желино)
20-09-2028
Публикација: ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Превземете публикација: ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН преку застапување и промовирање на нивните имотни права

Годишен Извештај за 2017 година
Годишен Извештај за 2017 година
20-03-2023
Повик за експерт/ка
 за подготовка на анализа за утврдување на актуелната состојба за учеството на граѓаните со посебен осврт на жените во процесите на донесување одлуки во следните општини од Тетовскиот регион: Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Брвеница и Желино
20-03-2008
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до услуги од сферата на економски развој/економско зајакнување на жени
20-03-2008
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст
20-05-2015
Финансиски Извештај 2015
Финансиски Извештај 2015
15-05-2017
Годишен извештај 2015
Годишен извештај на асоцијацијата за 2015 година
20-05-2008
Информативен леток
06-04-2017
Кон родова еднаквост преку имоти наследство
Флаер
22-03-2017
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
08-08-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за состојбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион
12-02-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд
10-09-2014
Отварање на Info Point Office во Тетово
Info Point Office во Тетово
15-07-2014
Консултативна средба за IPA 2014 Програмата под IPA 2
IPA 2014 Програмата под IPA 2
26-03-2014
Јавна дебата за трговија со луѓе
Јавна дебата за Програма за ресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе
27-08-2014
Можности за невработените жени во Македонија
Документација на проектот за обука
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011